Hiệp thương cử chức danh Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Buôn Hồ (01/01/2019, 13:31)

 Chiều ngày 26/12/2018, Ban Thường trực Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam (UBMTTQVN) thị xã Buôn Hồ đã tổ chức hội nghị bất thường để hiệp thương nhân sự Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã, nhiệm kỳ 2014 - 2019. Tham dự hội nghị có ông Nguyễn Tấn Cảnh, phó chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Đăk Lăk, đồng chí Ngô Trung Việt, phó Bí thư Thường trực Thị ủy; đồng chí H BLá Mlô, UVTV, Trưởng Ban tổ chức Thị ủy và 54 vị ủy viên UBMTTQVN thị xã khóa II (nhiệm kỳ 2014-2019).

Toàn cảnh hội nghị bất thường của UBMTTQVN thị xã Buôn Hồ khóa II (nhiệm kỳ 2014-2019)

     Hội nghị đã nghe ông Nguyễn văn Tài, phó Chủ tịch UBMTTQVN thị xã thông qua tờ trình về việc xin ý kiến kiện toàn Ủy viên Ủy ban, Ban thường trực và chức danh Chủ tịch UBMTTQVN thị xã Buôn Hồ khóa II (nhiệm kỳ 2014-2019). Ông Nguyễn Tấn Cảnh, phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh và đồng chí Ngô Trung Việt, phó Bí thư Thường trực Thị ủy đã phát biểu chỉ đạo định hướng nhân sự, theo đó, để kiện toàn chức danh Chủ tịch UBMTTQVN thị xã (Thay thế ông Lê Khắc Khiêm, nguyên Chủ tịch UBMTTQVN thị xã khóa II đã nghỉ hưu theo quy định từ 01/2/2018); theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017, Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; chương trình số 27-CTr/TU của Tỉnh ủy Đăk Lăk; Kế hoạch số 56-KH/TU của Thị ủy Buôn Hồ, Ban Thường vụ Thị ủy đã có thông báo kết luận giới thiệu đồng chí Y Khiêm Niê Kdăm, UVTV, Trưởng Ban Dân vận Thị ủy để hội nghị hiệp thương giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã, nhiệm kỳ 2014 - 2019; Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh Đăk Lăk cũng đã có công văn số 1034/MTTQ-BTT ngày 17/12/2018 thống nhất chủ trương trên.

     Hội nghị đã thống nhất hiệp thương cử đồng chí Y Khiêm Niê Kdăm, Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Trưởng Ban Dân vận Thị ủy giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã khóa II, nhiệm kỳ 2014-2019.

 

Ông Nguyễn Tấn Cảnh, phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh phát biểu chỉ đạo

 

Đồng chí Y Khiêm Niê Kđăm phát biểu nhận nhiệm vụ

     Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Y Khiêm Niê Kdăm cảm ơn sự tín nhiệm của các vị Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã và hứa sẽ nổ lực cùng các đồng chí trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã tập trung xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân vững mạnh, phát huy vai trò, vị trí của Ủy ban MTTQ Việt Nam, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

 

Ngô Trung Việt

Toàn cảnh hội nghị bất thường của UBMTTQVN thị xã Buôn Hồ khóa II (nhiệm kỳ 2014-2019)

     Hội nghị đã nghe ông Nguyễn văn Tài, phó Chủ tịch UBMTTQVN thị xã thông qua tờ trình về việc xin ý kiến kiện toàn Ủy viên Ủy ban, Ban thường trực và chức danh Chủ tịch UBMTTQVN thị xã Buôn Hồ khóa II (nhiệm kỳ 2014-2019). Ông Nguyễn Tấn Cảnh, phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh và đồng chí Ngô Trung Việt, phó Bí thư Thường trực Thị ủy đã phát biểu chỉ đạo định hướng nhân sự, theo đó, để kiện toàn chức danh Chủ tịch UBMTTQVN thị xã (Thay thế ông Lê Khắc Khiêm, nguyên Chủ tịch UBMTTQVN thị xã khóa II đã nghỉ hưu theo quy định từ 01/2/2018); theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017, Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; chương trình số 27-CTr/TU của Tỉnh ủy Đăk Lăk; Kế hoạch số 56-KH/TU của Thị ủy Buôn Hồ, Ban Thường vụ Thị ủy đã có thông báo kết luận giới thiệu đồng chí Y Khiêm Niê Kdăm, UVTV, Trưởng Ban Dân vận Thị ủy để hội nghị hiệp thương giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã, nhiệm kỳ 2014 - 2019; Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh Đăk Lăk cũng đã có công văn số 1034/MTTQ-BTT ngày 17/12/2018 thống nhất chủ trương trên.

     Hội nghị đã thống nhất hiệp thương cử đồng chí Y Khiêm Niê Kdăm, Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Trưởng Ban Dân vận Thị ủy giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã khóa II, nhiệm kỳ 2014-2019.

 

Ông Nguyễn Tấn Cảnh, phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh phát biểu chỉ đạo

 

Đồng chí Y Khiêm Niê Kđăm phát biểu nhận nhiệm vụ

     Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Y Khiêm Niê Kdăm cảm ơn sự tín nhiệm của các vị Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã và hứa sẽ nổ lực cùng các đồng chí trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã tập trung xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân vững mạnh, phát huy vai trò, vị trí của Ủy ban MTTQ Việt Nam, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

 

Ngô Trung Việt

Toàn cảnh hội nghị bất thường của UBMTTQVN thị xã Buôn Hồ khóa II (nhiệm kỳ 2014-2019)

     Hội nghị đã nghe ông Nguyễn văn Tài, phó Chủ tịch UBMTTQVN thị xã thông qua tờ trình về việc xin ý kiến kiện toàn Ủy viên Ủy ban, Ban thường trực và chức danh Chủ tịch UBMTTQVN thị xã Buôn Hồ khóa II (nhiệm kỳ 2014-2019). Ông Nguyễn Tấn Cảnh, phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh và đồng chí Ngô Trung Việt, phó Bí thư Thường trực Thị ủy đã phát biểu chỉ đạo định hướng nhân sự, theo đó, để kiện toàn chức danh Chủ tịch UBMTTQVN thị xã (Thay thế ông Lê Khắc Khiêm, nguyên Chủ tịch UBMTTQVN thị xã khóa II đã nghỉ hưu theo quy định từ 01/2/2018); theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017, Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; chương trình số 27-CTr/TU của Tỉnh ủy Đăk Lăk; Kế hoạch số 56-KH/TU của Thị ủy Buôn Hồ, Ban Thường vụ Thị ủy đã có thông báo kết luận giới thiệu đồng chí Y Khiêm Niê Kdăm, UVTV, Trưởng Ban Dân vận Thị ủy để hội nghị hiệp thương giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã, nhiệm kỳ 2014 - 2019; Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh Đăk Lăk cũng đã có công văn số 1034/MTTQ-BTT ngày 17/12/2018 thống nhất chủ trương trên.

     Hội nghị đã thống nhất hiệp thương cử đồng chí Y Khiêm Niê Kdăm, Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Trưởng Ban Dân vận Thị ủy giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã khóa II, nhiệm kỳ 2014-2019.

 

Ông Nguyễn Tấn Cảnh, phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh phát biểu chỉ đạo

 

Đồng chí Y Khiêm Niê Kđăm phát biểu nhận nhiệm vụ

     Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Y Khiêm Niê Kdăm cảm ơn sự tín nhiệm của các vị Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã và hứa sẽ nổ lực cùng các đồng chí trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã tập trung xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân vững mạnh, phát huy vai trò, vị trí của Ủy ban MTTQ Việt Nam, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

 

Ngô Trung Việt

    

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHƯỜNG ĐẠT HIẾU

Cơ quan chủ quản: Ủy Ban nhân dân Thị xã Buôn Hồ

Cơ quan thường trực: BTG Thị ủy và Văn phòng HĐND, UBND thị xã

Trưởng Ban biên tập: /p>

Trụ sở: .

Điện thoại: Fax: Email: buonho@daklak.gov.vn

Thực hiện bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Lắk