THÔNG TIN HỒ SƠ
THÀNH PHẦN HỒ SƠ THEO QUY ĐỊNH
STT Mô tả Tập tin đính kèm B.chính B.sao
THÀNH PHẦN KHÁC (NẾU CÓ)
確認するテキスト CAPTCHAの更新 CAPTCHAの更新